Advertisement

Onderzoeksbevindingen

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

Het aantal wetenschappelijke publicaties over schematherapie groeit. Naast de rapportage over succesvolle resultaten in met name studies die individuele schematherapie op effectiviteit of effect onderzochten, wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan onderzoek naar schemagroepstherapie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations