Skip to main content

Geomorphological Inventory as a Tool for Proclaiming Geomorphosite (a Case Study of Mt. Myslivna in the Novohradské hory Mts.— Czech Republic)

Abstract

The study locality of Mt. Myslivna within the Novohradské hory Mts. (Czech Republic) represents an area which had restricted access prior to 1989. Detailed geomorphological inventory carried out in years 2002–2010 revealed prominent rock landforms developed within late Variscan, Weinsberg-type granite. Destructive as well as accumulative rock landforms were mapped with the use of GPS and include two cryoplanation platform, three frost-riven cliffs, three tors, two low exfoliation domes, two castle koppies, two blockfields, one relic of tor and smaller forms, such as rock ledges and laths. A distinct fissure system that shapes the rock relief consists of two sets of fissures: The primary set is formed by dominant fissures with NE-SW orientation accompanied by fissures with NW-SE orientation; the secondary set comprises of fissures oriented in ENE-WSW and NNW-SSE directions. The north-western slopes of Mt. Myslivna were declared a natural monument in 1992 due to natural beech woodland vegetation. However, the extent of the protected area does not include qualitatively as well as quantitatively the unique rock landforms on the southern slopes of Mt. Myslivna. Therefore, this research led to declaration of this site as a ‘Geomorphologically Significant Locality’ (Geomorphosite) in 2010. In addition, a proposal for extension of the natural monument boundary has been submitted.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

References

 • Act No. 114/1992 Collection of Laws of the Czech Republic

 • Balatka B, Kalvoda J (2006) Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografie, Praha, 79 p

 • Bezvodová B, Demek J, Zeman A (1985) Metody kvartérně geologického a geomorfologického výzkumu. SPN, Praha, p. 207 p

  Google Scholar 

 • Cháb J, Breitr K, Fatka O, Hladil J, Kalvoda J, Šimůnek Z, Štroch P, Vašíček Z, Zajíc J, Zapletal J (2008) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Vydavatelství České geologické služby, Praha, p. 284 p

  Google Scholar 

 • Condorachi D (2011) Geomorphological mapping using GIS for large tableland areas – an example for Fălciu Hills, in eastern Romania. Carpathian J Earth Environ Sci 2–6:115–124

  Google Scholar 

 • Czudek T (2005) Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno, p. 238 p

  Google Scholar 

 • Czudek T, Demek J (1970) Některé problémy interpretace povrchových tvarůČeské vysočiny. Zprávy Geografického ústavu ČSAV7 1:9–28

  Google Scholar 

 • Demek J (1972) Klasifikace a terminologie kryogenních tvarů. Sborník ČSSZ 77-3:303–309

  Google Scholar 

 • Demek J (1987) Obecná geomorfologie. Academia, Praha, p. 480 p

  Google Scholar 

 • Demek J, Mackovčin P (eds.) (2006) Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížin. AOPK ČR, Brno, 584 p

 • Demek J, Aristarkhova LB, Bashenina NV, Bélanger JR, Castiglioni GB, Dumitrashko NV, Galon R, Gellert JF, Joly F, Kudronovska O, Kuznecova TP, Lukashov AA, Matoušek A, Morin JM, Piotrovsky Raušer J, Rudberd S, Scholz E, Simonov Yu G, Tricart J, Verstappen HT (1972) Manual of detailed geomorphological mapping. Academia, Praha, p. 344 p

  Google Scholar 

 • Erhartič B, Zorn M (2012) Geodiversity and geomorphosite research in Slovenia. Geografski Vestnik 84–1:51–63

  Google Scholar 

 • French HM (2007) The periglacial environment, 3rd edn. Wiley, London, 452 p

 • Goudie SA (2004a) Volume 2, J – Z. In: Encyclopedia of Geomorphology. Roultedge Ltd, London, pp. 579–1156

  Google Scholar 

 • Goudie SA (2004b) Volume 1, A – I. In: Encyclopedia of Geomorphology. Roultedge Ltd, London, pp. 1–578

  Google Scholar 

 • Gürtlerová P (2010) Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – jih“. Závěrečná zpráva. – MS ČGS, Praha

  Google Scholar 

 • Heřmánek R, Matějka D (1998) Granites of the Novohradské hory Mts. and surrounding area. Acta Universitatis Carolinae Geologica 42:262–263

  Google Scholar 

 • Holubec J (1990) Struktura Českého masívu. Ústřední ústav geologický, Praha, p. 216 p

  Google Scholar 

 • Kirchner K, Kubalíková L (2011) Evaluation of geoheritage in the western part of Podyjí National Park, Czech Republic. Revista de Geomorfologie 13:51–58

  Google Scholar 

 • Kirchner K, Kubalíková L (2013) Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland. In Fialová, J., Kubíčková, H.: Public recreation and landscape protection – with man and hand in hand. Conference proceeding. 1.-3. 5. 2013 Brno. pp 131–141. Universita Mendeliana Brunensis

 • Kirchner K, Roštínský P (2007) Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy. Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia – Geologia 237/10/2007:48–64

 • Kopecký A (1983) Neotektonický vývoj a stavba šumavské horské soustavy. Sborník geologických věd (antropozoikum) 15:71–159

  Google Scholar 

 • Kubalíková L, Kirchner K (2015) Geosite and geomorphosite assessment as a tool for geoconservation and geotourism purposes: a case study from Vizovická vrchovina Highland (eastern part of the Czech Republic). Geoheritage. from: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-015-0143-2#page-1. doi:10.1007/s12371-015-0143-2

 • Létal A (1998) Usage and building map symbols in PC ARC/INFO 3.4.2. Approach. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 35:13–17

  Google Scholar 

 • Malíček J, Palice Z (2013) Lichens of the virgin forest reserve Zofinsky prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. Herzogia 26(2):253–292. doi:10.1315.8/heia.26.2.2013.253

  Article  Google Scholar 

 • Matoušková M (2004) Biogeografie, aktuální biota a ochrana přírody a krajiny Novohradských hor. In: Kubeš J (ed) Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, České Budějovice, pp. 123–128

  Google Scholar 

 • Navrátil J, Pícha K, Martinát S, Knotek J, Kučera T, Balounová Z, White Baravalle Gilliam V L, Švec R, Rajchard J (2013) A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: a case study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). Morav Geogr Rep 21(1):25–39. doi:10.2478/mgr-2013-0003

  Google Scholar 

 • Němeček J, Rohošková M, Macků J, Vokoun J, Vavříček D, Novák P (2001) Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Česká zemědělská univerzita, Prague 79 pages

  Google Scholar 

 • Pavlíček V (2004) Geologie Novohradských hor. In: Kubeš J (ed) Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, České Budějovice, pp. 9–45

  Google Scholar 

 • Rypl J (2010) The distribution and protection of cryogenic relief mesoforms on Mt. Vysoká in the Novohradské hory Mts. (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 18–4:56–62

  Google Scholar 

 • Rypl J (2013) Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů. Disertační práce, Brno, p. 147 p

  Google Scholar 

 • Rypl J, Kirchner K, Dvořáčková S (2014) Geomorphological inventory of rock landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské hory Mts. (the Czech Republic). Carpathian J Earth Environ Sci 9–3:253–260

  Google Scholar 

 • Šefrna L (2004) Půdy Novohradských hor. In: Kubeš J (ed) Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, České Budějovice, pp. 46–55

  Google Scholar 

 • Smith JM, Paron P, Griffiths SJ (2011) Geomorphological mapping: methods and applications. Elsevier, Amsterdam, p. 612 p

  Google Scholar 

 • Staník E (1991) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25,000, list 33–131 Nové Hrady. Český geologický ústav, Praha, p. 43 p

  Google Scholar 

 • Štykar J (2005) Biodiversity of forest plant communities within spruce stands conversion in vegetation tiers 4 and 5. Ekologia 24–4:344–356

  Google Scholar 

 • Summerfield M (1991) Global geomorphology. University of Edinburgh, Edinburgh, 535 p

 • Tauber O (1987) Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Vlastivědný sborník vysočiny – oddíl věd přírodních VIII, 91 p

 • Thomas SGD, Goudie A (2000) The dictionary of physical geography, Oxford, 610 p

 • Traczyk A, Migoń P (2000) Cold–climate landform patterns in the Sudetes. Effects of lithology, relief and glacial history. Acta Universitatis Carolinae Geographica 35. Supplementum

 • Vítek J (1995) Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 2(3):94–95

  Google Scholar 

 • Votýpka J (1964) Tvary zvětrávání a odnosu žuly v severní části Novobystřické vrchoviny. Sborník ČSSZ 69–4:243–258

  Google Scholar 

 • Voženílek V, Kirchner K, Konečný M, Kubíček P, Létal A, Petrová A, Rothová H, Sedlák P (2001) Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 185 p

 • Vrána S (1987) Základní geologická mapa ČSSR, list 32–244 Benešov nad Černou. Ústřední ústav geologický, Praha

  Google Scholar 

 • Weber K, Duyster J (1990) Moldanubian Zone of the Waldviertel, Lower Austria. International Conference on Paleozoic Orogens in Central Europe, Göttingen, In, pp. 99–114

  Google Scholar 

Download references

Acknowledgments

This research has been possible due to the long-term conceptual development and support of the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. (RVO: 68145535) and could not have been undertaken without the financial support of the grant MŠMT ČR MSM 124100001 and the grant AVČR KJB 300460501.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jiří Rypl.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Rypl, J., Kirchner, K. & Dvořáčková, S. Geomorphological Inventory as a Tool for Proclaiming Geomorphosite (a Case Study of Mt. Myslivna in the Novohradské hory Mts.— Czech Republic). Geoheritage 8, 393–400 (2016). https://doi.org/10.1007/s12371-015-0169-5

Download citation

 • Received:

 • Accepted:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12371-015-0169-5

Keywords

 • Geomorphological inventory
 • GPS mapping
 • Rock landforms
 • Novohradské hory Mts.
 • Mt. Myslivna
 • Geomorphosite