Calendars in Turkey

 • Safiye Kıranlar
Living reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-3934-5_9841-1

As a term, the word takvim (calendar) derived from the word “community,” meaning to shape something, can be defined as a document that indicates the place of an event within a timescale that has a particular start point (Akgür, 2010, 487). Calendars are usually arranged in relation to the movements of the two main celestial bodies, the sun and the moon. An Islamic calendar known as the Hijri Calendar was used by the Ottoman Empire from its foundation to its collapse (1299–1923). It was established in the period of Prophet Omer, based on the 36th–37th verses from the Quran’s Surah at-Tawbah. In the hadiths indicated, it is written that the number of moons under the reign of Allah is 12. In the hadiths, it is indicated that a month lasts 29 or 30 days.

In the Hijri Calendar, the Hijri of Prophet Muhammad marks the beginning of the calendar, and the first day of the first month, Muharram, marks the New Year. This calendar, known as Hijri-lunar, is equal to 1 lunar year, 354 days, 8 h, and...

Keywords

Turkish Republic Gregorian Calendar Julian Calendar Orthodox Religion Western Calendar 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.
This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. (1340) Takvim Hakkında Malumat, Millî Nevsâl. İstanbul: Kanat KütüphanesiGoogle Scholar
 2. 13321333 Meclis-i Mebusan Encümen Mazbataları ve Levâyih-i Kanuniyye (1992). Ankara: TBMM BasımeviGoogle Scholar
 3. Devlet-i Osmaniyede Takvim-i Garbî Ne Vakit ve Nasıl Kabul Olundu 1338 Sene-i Maliyesine Mahsus Nevsâl-i Millî (Nevsâl-i Millî). İstanbul: Kanaat Matbaası.Google Scholar
 4. Ahmet Cevdet Paşa. (1980). Ma’rûzât, haz. İstanbul: Yusuf Halaçoğlu, Çağrı yay.Google Scholar
 5. Ahmet Cevdet Paşa. (1986). Tezâkir, yay. Ankara: Cavid Baysun, TTK.Google Scholar
 6. Akçura, G. (2004). Osmanlı’dan Günümüze Yeni Yıl Kutlamaları-Yılbaşıdır Bunun Adı. Toplumsal Tarih, 132.Google Scholar
 7. Akgür, N. (1996). Osmanlı Mali Yılı. Türk Dünyası Araştırmaları, 102 (Haziran 1996).Google Scholar
 8. Akgür, N. (2010). Takvim. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 39Google Scholar
 9. Barkan, Ö. L. (1955). 1070–1071 (1660–1661) Tarihli Osmanlı Bütçesi ve Bir Mukayese. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 17(1955/6).Google Scholar
 10. Ergin, O. N. (1995). Mecelle-i Umur-ı Belediye, c. 1. İstanbul: IBB Yayınları.Google Scholar
 11. Eskin Ş (1942) Türk Posta Tarihi. Ulusal Matbaa, AnkaraGoogle Scholar
 12. Gazi Ahmet Muhtar. (1307). Islâhü’t-takvim, Bi Matbaati Mehmet Efendi Mustafa bi Mısr.Google Scholar
 13. Gazi Ahmet Muhtar. (1993). In Haz Yücel Dağlı, Hamit Pehlivanlı (Eds.), Takvimü’s-sinîn. Ankara: Genelkurmay Başkanlığı Yayınları.Google Scholar
 14. Gemici, N. (2009). Âtıf Mustafa Efendi ve Sıvış Yılları Sorununun Halline Dair Telhisi. İslâm Araştırmaları Dergisi, 21.Google Scholar
 15. Gökdoğan, N. (1981). Takvim Sorunu ve Osmanlı’larda Takvim. In I. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi.Google Scholar
 16. Kasaba R (1998) Eski İle Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm. In: Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbulGoogle Scholar
 17. Oztürk K (1995) Türk Parlamento Tarihi, c. II. TBMM Vakfı, AnkaraGoogle Scholar
 18. Sahillioğlu, H. (2000). Sıvış Yılı Buhranları. Cogito, 22 (Bahar 2000).Google Scholar
 19. Şakir Paşa. (1308). Sene-i Maliye Hakkında Mütâlaât. İstanbul: Matbaa-i Ebüzziya.Google Scholar
 20. Tuna, S. (2011) New year celebrations in Istanbul (1926–1938). In International Review of Turkology, IV (8-Summer 2011).Google Scholar
 21. Üçer, C. (2000). Türk-İslam-Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Takvimleri. Cogito, 22 (Bahar 2000).Google Scholar
 22. Uluçay, N. (1978). Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXII (22/1978).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Sakarya UniversitySakaryaTurkey