Turcomanine

Reference work entry

References

  1. 1.
    I.I. Khamidov, M. Faskhutdinov, M.V. Telezhenetskaya, A. Karimov, M.G. Levkovich, N.D. Abdullaev, R. Shakirov, Chem. Nat. Comp. 32, 59 (1996)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations