Turcamine

Reference work entry

References

  1. 1.
    I.I. Khamidov, S.F. Aripova, M.V. Telezhenetskaya, A. Karimov, Chem. Nat. Comp. 32, 880 (1996)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations