Severtzinine

Reference work entry

References

  1. 1.
    T. Irgashev, I.A. Israilov, M.S. Yunusov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 14, 464 (1978)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations