Sanguinarine

Reference work entry

References

 1. 1.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanova, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 737 (1996)Google Scholar
 2. 2.
  J. Holubek, O. Strouf, Spectral Data and Physical Constants of Alkaloids, vol. 2 (Prague Publishing House, Czechoslovak Academy of Sciences/Heyden & Son, London, 1966) No. 241Google Scholar
 3. 3.
  N. Chauret, D. Rho, J. Archambault, J. Chromatogr. 519, 99 (1990)Google Scholar
 4. 4.
  V.Ya. Kunel’skaya, in: Trudy VILR [Proceedings of the All-Union Scientific Research Institute of Drugs], Drugs [in Russian], 14, 266 (1971)Google Scholar
 5. 5.
  T.I. Lemetskaya, A.G. Pogozhina, V.E. Rudneva, ibid. 14, 269 (1971)Google Scholar
 6. 6.
  N.N. Ostrovskii, R.G. Maksimova, ibid. 14, 275 (1971)Google Scholar
 7. 7.
  E.A. Edel’shtein, ibid. 14, 294 (1971)Google Scholar
 8. 8.
  M.D. Mashkovskii, Drugs [in Russian], vol. 2 (Meditsina, Moscow, 1984), p. 420Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations