Roemeridine

Reference work entry

References

  1. 1.
    T.F. Platonova, P.S. Massagetov, A.D. Kuzovkov, L.M. Utkin, Zh. Obshch. Khim. 26, 173 (1956)Google Scholar
  2. 2.
    J. Podlaha, J. Podlahova, J. Symersky, F. Turecek, V. Hanus, L. Koblicova, J. Trojanek, J. Slavik, Phytochemistry 28, 1779 (1989)Google Scholar
  3. 3.
    B. Gozler, A.J. Freyer, M. Shamma, Tetrahedron Lett. 30, 1165 (1989)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations