Oripavine

Reference work entry

CAS Registry Number: 467-04-9 Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Isoquinoline Alkaloids

Biological sources: Papaver bracteatum, P. orientale

C18H19NO3: 297.1365

Mp: 201–202°C (EtOH), 208°C (methiodide., MeOH) [1]

[α]D −232° (CHCl3) [1]

UV: 285 [2]

MSm/z: 297(M+), 296, 282, 266, 254, 241 [2]

1H NMR: 2.38(3H, s, NCH3), 3.52(3H, s, OCH3), 4.98, 5.52(each 1H, d, J = 8), 5.20(1H, s), 6.45, 6.60(each 1H, d, J = 9, o–H–Ar) [2]

HPLC: [3]

References

  1. 1.
    V.V. Kiselev, R.A. Konovalova, Zh. Obshch. Khim. 18, 855 (1948)Google Scholar
  2. 2.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanova, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 737 (1996)Google Scholar
  3. 3.
    J. Milo, A. Levy, D. Palevitch, G. Ladizinsky, J. Chromatogr. 452, 563 (1988)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations