Narcotine

Reference work entry

References

  1. 1.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanova, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)Google Scholar
  2. 2.
    R.H.F. Manske (ed.), The Alkaloids, Chemistry and Physiology, vol. 18 (Academic, New York, 1981), p. 217Google Scholar
  3. 3.
    V.K. Srivastava, M.L. Maheshwari, J. Assoc. Off. Anal. Chem. 68, 801 (1985)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations