N-Methylcorydaldine

Reference work entry

References

  1. 1.
    I.I. Khamidov, S.F. Aripova, M.V. Telezhenetskaya, M.F. Faskhutdinov, A.K. Karimov, I. Dzhepberov, Chem. Nat. Comp. 32, 873 (1996)Google Scholar
  2. 2.
    M. Shamma Sr., M.A. Podczasy, Tetrahedron 27, 727 (1971)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations