Glaucamine

Reference work entry

References

  1. 1.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanova, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp 32, 216 (1996)Google Scholar
  2. 2.
    L. Dolejs, V. Hanus, Collect. Czech. Chem. Commun. 23, 2997 (1967)Google Scholar
  3. 3.
    F. Santavy, J. Hrubek, K. Blaha, Collect. Czech. Chem. Commun. 23, 4452 (1967)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations