Corypallinium or 3,4-Dehydrocorypallinium

Reference work entry

References

  1. 1.
    A. Karimov, M.V. Telezhenetskaya, K.M. Lutfullin, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 11, 563 (1975). 16, 68 (1977)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations