Advertisement

Corycavine

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Isoquinoline Alkaloids

Biological sources: Corydalis marschalliana

C21H21NO5: 367.1420

Mp: 218–219°C (EtOH) [1]

UV: 240 sh, 288 [1]

IR: 1660, 1030, 940 [1]

MSm/z: 367(M+), 352, 204, 163, 162, 148 [1]

1H NMR: 2.04(3H, s, NCH3), 2.50–2.95(4H, m), 3.45(2H, m), 5.90, 6.05(each 2H, s, 2 × CH2O2), 6.50, 6.95(each 1H, s, p–H–Ar), 6.65(2H, s) [1]

References

  1. 1.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanova, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 386 (1996)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations