Cocculidine

Reference work entry

References

  1. 1.
    S.Yu. Yunusov, Zh. Obshch. Khim. 20, 368 (1950)Google Scholar
  2. 2.
    S.Yu. Yunusov, R. Razzakov, Chem. Nat. Comp. 6, 69 (1970)Google Scholar
  3. 3.
    U.B. Zakirov, I.K. Kamilov, The Pharmacology of Alkaloids and Glycosides [in Russian] (Fan, Tashkent, 1967), p. 190Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations