Pangrenine

Reference work entry

References

  1. 1.
    D. Siddikov, I.Zh. Zhalolov, B. Tashkhodzaev, K.K. Turgunov, S.F. Aripova, V.U. Khujaev, Chem. Nat. Comp. 41, 442 (2005)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations