(+) -β -N-Methylcorypalmine

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Diisoquinoline Alkaloids

Biological sources: Berberis iliensis

C21H26NO4: 356.1862

Mp: 231°C (iodide) [1]

[α]D (iodide): +127° (EtOH) [1]

Solubility(iodide): sol. MeOH; spar. sol. CHCl3, C6H6, Et2O [1]

UV: 224, 285(4.17, 3.94) [1]

IR: 3400, 2840 [1]

MSm/z (iodide): 355, 341, 178, 164, 149, 142, 127 [1]

1H NMR(DMSO-d6): 2.75(2H, m), 3.08(1H, d, J = 15), 3.35(3H, s, NCH3), 3.75(9H, br s, 3 × OCH3), 4.01(1H, d, J = 15), 4.76(2H, m), 6.75(1H, s), 6.87(1H, s), 7.05(2H, s) [1]

References

  1. 1.
    A. Karimov, R. Shakirov, Chem. Nat. Comp. 29, 69 (1993)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations