Advertisement

Thalrugosine (Isofangchinoline)

Reference work entry

CAS Registry Number: 33889-68-8 Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Bisisoquinoline Alkaloids

Biological sources: Thalictrum sachalinense

C37H40N2O6: 608.2886

Mp: amorph. [1]; 153°C [2]; 211–212°C (Me2CO) [3]

[α]D +146° (MeOH) [1]; +87° (MeOH) [2]; +177° (MeOH) [3]

UV: 285 [1]

IR(CHCl3): 3330 [3]

MSm/z: 608(M+), 593, 577, 471, 417, 382, 381(100), 367, 192 [1]

1H NMR: 2.26(3H, s, 2-NCH3), 2.43(3H, s, 2′-NCH3), 3.72(3H, s, 6′-OCH3), 3.87(6H, s, 6-OCH3, 12-OCH3), 6.24–7.05(10H, m, H–Ar) [1]; 6.10(1H, s, H-8′) [2]

Abs. conf.: 1R, 1′S [1]

Pharm./Biol.: Antimicrobial [4], hypotensive [5] action

References

 1. 1.
  D. Umarova, S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, N.M. Zaitseva, S.A. Volkova, P.G. Gorovoi, Chem. Nat. Comp. 14, 511 (1978)Google Scholar
 2. 2.
  M. Shamma, S.Y. Yao, Experientia 29, 517 (1973)Google Scholar
 3. 3.
  J. Kunitomo, Y. Murakami, M. Oshikata, M. Akasu, K. Kodama, N. Takeda, K. Harada, M. Suzuki, A. Tatematsu, E. Kawanabe, H. Ishii, Chem. Pharm. Bull. 33, 135 (1985)Google Scholar
 4. 4.
  L.A. Mitscher, W.-N. Wu, R.W. Doskotch, J.L. Beal, J Chem. Soc. Chem. Commun. 589 (1971)Google Scholar
 5. 5.
  A.G. Kurmukov, U.B. Zakirov, Alkaloidy i preparaty tselebnykh trav dlya lechenya gipertenzivnykh sostoyanii (Ibn Sina, Tashkent, 1992)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations