Thalbadensine

Reference work entry

References

  1. 1.
    S. Abdizhabbarova, S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 14, 114 (1978)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations