Tetrandrine

Reference work entry

References

 1. 1.
  D. Dwuma-Badu, J.S.K. Ayim, A.N. Tackie, J.E. Knapp, D.J. Slatkin, P.L. Schiff, Phytochemistry 14, 2524 (1975)Google Scholar
 2. 2.
  K.C. Chan, M.T.A. Evans, C.H. Hassall, A.M.W. Sangster, J. Chem. Soc. C. 2479 (1967)Google Scholar
 3. 3.
  T.A. Broadbent, E.G. Paul, Heterocycles 20, 863 (1983)Google Scholar
 4. 4.
  S.F. Hussain, L. Khan, H. Guinaudeau, J.E. Leet, A.J. Freyer, M. Shamma, Tetrahedron 40, 2513 (1984)Google Scholar
 5. 5.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 192Google Scholar
 6. 6.
  V.V. Berezhinskaya, S.S. Nikitina, E.A. Trutneva, Tr. VILR 14, 43 (1971)Google Scholar
 7. 7.
  A.G. Kurmukov, U.B. Zakirov, Alkaloidy i preparaty tselebnykh trav dlya lecheniya gipertonicheskikh sostoyanii (Ibn Sina, Tashkent, 1992)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations