2′-N-Methylberbamine

Reference work entry

References

  1. 1.
    A. Karimov, M.V. Telezhenetskaya, K.L. Lutfullin, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 14, 186 (1978)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations