Hernandezine (Thalicsimine)

Reference work entry

References

 1. 1.
  Z.F. Ismailov, S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, DAN UzSSR (7), 32 (1959)Google Scholar
 2. 2.
  S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 1, 144 (1965)Google Scholar
 3. 3.
  J. Padilla, J. Herran, Tetrahedron 18, 427 (1962)Google Scholar
 4. 4.
  S.Yu. Yunusov, M.V. Telezhenetskaya, DAN UzSSR (5), 22 (1963)Google Scholar
 5. 5.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanova, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. comp. 32, 216 (1996)Google Scholar
 6. 6.
  J. Baldas, I.R.C. Bick, T. Ibuka, R.S. Kapil, Q.N. Porter, J. Chem. Soc. Perkin. Trans. 1, 592 (1972)Google Scholar
 7. 7.
  M. Shamma, B.S. Dudock, M.P. Cava, K.V. Rao, D.R. Dalton, D.C. Dejongh, S.R. Shrader, Chem. Commun. 7 (1966)Google Scholar
 8. 8.
  Z.F. Ismailov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 220 (1968)Google Scholar
 9. 9.
  T.A. Broadbent, E.G. Paul, Heterocycles 20, 863 (1983)Google Scholar
 10. 10.
  G.P. Moiseeva, S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 15, 723 (1979)Google Scholar
 11. 11.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 240Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations