Fetidine

Reference work entry

References

 1. 1.
  D.S. Sargazakov, Z.F. Ismailov, S.Yu. Yunusov, DAN UzSSR (6), 28 (1963)Google Scholar
 2. 2.
  Z.F. Ismailov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 2, 35 (1966)Google Scholar
 3. 3.
  Z.F. Ismailov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 142 (1970)Google Scholar
 4. 4.
  Z.F. Ismailov, M.R. Yagudaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 226 (1968). M.P. Cava, K. Wakisaka, Tetrahedron Lett. 13, 2309 (1972)Google Scholar
 5. 5.
  G.P. Moiseeva, Z.F. Ismailov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 6, 715 (1970)Google Scholar
 6. 6.
  F. Sadritdinov, Farmakologiya alkaloidov i ikh proizvodnykh (Fan, Tashkent, 1972), p. 154Google Scholar
 7. 7.
  I. Khamdamov, F. Sadritdinov, M.B. Sultanov, Farmakologiya alkaloidov i serdechnykh glikozidov (Fan, Tashkent, 1971), p. 135Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations