Yuzifine

Reference work entry

References

  1. 1.
    R. Ziyaev, T. Irgashev, I.A. Israilov, N.D. Abdullaev, M.S. Yunusov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 13, 204 (1977)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations