Advertisement

O-Methylarmepavine

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Benzylisoquinoline Alkaloids

Biological sources: Aconitum leucostomum

C20H25NO3: 327.1834

Mp: 63–64°C (pet. ether) [1], oil [2], 136°C (methiodide) [1]

[α]D −84° (CHCl3) [1]

Solubility: very sol. CHCl3, Et2O, EtOH; spar. sol. pet. ether [1]

UV(methiodide): 284(3.66) [3]

IR: 2910, 2820, 1610, 1515, 1460, 1450, 1380, 1300, 1250, 1190, 1170, 1120, 1030, 870, 800 [4]

MSm/z: 327(M+), 206(100), 192, 121 [4]

1H NMR: 2.55(3H, s, NCH3), 3.60(3H, s, 7-OCH3), 3.80(3H, s, 4′-OCH3), 3.87(3H, s, 6-OCH3), 6.10(1H, s, H-8), 6.60(1H, s, H-5), 6.83, 7.07(each 2H, d, J = 7.5, H-2′, H-3′, H-5′, H-6′) [5]

References

 1. 1.
  S.Yu. Yunusov, R.A. Konovalova, A.P. Orekhov, Zh. Obshch. Khim. 10, 641 (1940)Google Scholar
 2. 2.
  M.G. Zhamierashvili, V.A. Tel’nov, M.S. Yunusov, S.Yu. Yunusov, A. Nigmatullaev, K. Taizhanov, Chem. Nat. Comp. 16, 576 (1980)Google Scholar
 3. 3.
  S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 1, 144 (1965)Google Scholar
 4. 4.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Akhmedzhanova, V.I. Vinogradova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. comp. 32, 596 (1996)Google Scholar
 5. 5.
  M. Shamma, The Isoquinoline Alkaloids (Academic, New-York/London, 1972), p. 81Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations