Glicomarine

Reference work entry

References

  1. 1.
    I.A. Israilov, M.A. Manushakyan, V.A. Mnatsakanyan, M.S. Yunusov, S.Yu. Yunusov, Khim. Prirod. Soedin. 852 (1980)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations