Preocoteine N-Oxide

Reference work entry

References

  1. 1.
    V.G. Khodzhaev, S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 8, 599 (1972)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations