Norisocorydine

Reference work entry

References

  1. 1.
    S.U. Karimova, I.A. Israilov, M.S. Yunusov, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 16, 177 (1980)Google Scholar
  2. 2.
    D.S. Bhakuni, S. Tewari, M.M. Dhar, Phytochemistry 11, 1819 (1972)Google Scholar
  3. 3.
    T.J. Betts, J. Chromatogr. 511, 373 (1990)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations