Isocorydine

Reference work entry

References

 1. 1.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 386 (1996)Google Scholar
 2. 2.
  E. Wenkert, B.L. Buckwalter, I.R. Burfitt, M.J. Gasic, H.E. Gottlieb, E.W. Hagaman, F.M. Schell, P.M. Wovkulich, in Topics in C −13 NMR Spectroscopy, ed. by G.C. Levy, 2nd edn. (Wiley-Interscience, New York, 1976), p. 81Google Scholar
 3. 3.
  T.J. Betts, J. Chromatogr. 511, 373 (1990)Google Scholar
 4. 4.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 209Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations