Dehydrothalicmine (Dehydroocoteine)

Reference work entry

References

  1. 1.
    S.Kh. Maekh, V.G. Khodzhaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 7, 363 (1971)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations