Corydine (Glaucentrine)

Reference work entry

References

 1. 1.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 386 (1996)Google Scholar
 2. 2.
  M. Shamma, S.S. Salgar, Phytochemistry 12, 1505 (1973)Google Scholar
 3. 3.
  K.P. Tiwari, M. Masood, Phytochemistry 17, 1068 (1978)Google Scholar
 4. 4.
  D.S. Bhakuni, S. Tewari, M.M. Dhar, Phytochemistry 11, 1819 (1972)Google Scholar
 5. 5.
  H. Guinaudeau, M. Leboeuf, A. Cave, J. Nat. Prod. 57, 1033 (1994)Google Scholar
 6. 6.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 212Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations