Corunnine (Glauvine)

Reference work entry

References

 1. 1.
  S. Mukhamedova, S.Kh. Maekh, S.Yu. Yunusov, Khim. Prirod. Soedin. 251 (1981)Google Scholar
 2. 2.
  I. Ribas, J. Sueiras, L. Castedo, Tetrahedron Lett. 12, 3093 (1971)Google Scholar
 3. 3.
  L.D. Yakhontova, V.I. Sheichenko, O.N. Tolkachev, Chem. Nat. Comp. 8, 212 (1972)Google Scholar
 4. 4.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 386 (1996)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations