Cabudine1

Reference work entry

References

  1. 1.
    M. Kurbanov, Kh.Sh. Khusainova, M. Khodzhimatov, A.E. Vezen, K.Kh. Khaidarov, V.K. Burichenko, DAN Tadzh. SSR 18(11), 120 (1975)Google Scholar
  2. 2.
    J. Wu, J.L. Beal, W.N. Wu, R.W. Doskotch, Lloydia 40, 294 (1977)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations