Preskimmianine

Reference work entry

References

  1. 1.
    V.I. Akhmedzhanova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 14, 404 (1978)Google Scholar
  2. 2.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 737 (1996)Google Scholar
  3. 3.
    N.M.D. Brown, M.F. Grundon, D.M. Harrison, S.A. Surgenor, Tetrahedron 36, 3579 (1980)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations