Perforine

Reference work entry

References

 1. 1.
  Z.Sh. Faizutdinova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 304 (1968)Google Scholar
 2. 2.
  I.A. Bessonova, Z.Sh. Faizutdinova, Ya.V. Rashkes, M.R. Yagudaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 5, 231 (1969); R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 737 (1996)Google Scholar
 3. 3.
  M.R. Yagudaev, I.A. Bessonova, Chem. Nat. Comp. 25, 20 (1989)Google Scholar
 4. 4.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 275Google Scholar
 5. 5.
  Kh.S. Akhmedkhodjaeva, The Pharmacology of Natural Substances [in Russian] (FAN, Tashkent, 1978), p. 51Google Scholar
 6. 6.
  S.S. Nazrullaev, I.A. Bessonova, Kh.S. Akhmedkhodjaeva, Chem. Nat. Comp. 37, 551 (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations