Perfamine

Reference work entry

References

 1. 1.
  D.M. Razakova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, (1976) Chem. Nat. Comp. 11, 828 (1975); 12, 709Google Scholar
 2. 2.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 737 (1996)Google Scholar
 3. 3.
  D.M. Razakova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 19, 245 (1983)Google Scholar
 4. 4.
  Z. Rosza, M. Rabik, K. Szendrei, A. Kalman, G. Argay, I. Pelczer, M. Aynechi, I. Mester, J. Reisch, Phytochemistry 25, 2005 (1986)Google Scholar
 5. 5.
  S.S. Nazrullaev, I.A. Bessonova, Kh.S. Akhmedkhodjaeva, Chem. Nat. Comp. 37, 551 (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations