N-Methyl-2-phenylquinolin-4-one

Reference work entry

References

 1. 1.
  D. Kurbanov, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 50 (1968)Google Scholar
 2. 2.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)Google Scholar
 3. 3.
  T.S. Wu, Phytochemistry 26, 873 (1987)Google Scholar
 4. 4.
  S.S. Nazrullaev, I.A. Bessonova, Kh.S. Akhmedkhodjaeva, Chem. Nat. Comp. 37, 551 (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations