Advertisement

N-Methyl-2-phenylquinolin-4-one

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinoline Alkaloids

Biological sources: Haplophyllum foliosum, H. leptomerum, H. perforatum

C16H13NO: 235.0997

Mp: 118–119°C (Me2CO); 141–142° (anhyd.), 229° (hydrochloride), 176° (picrate) [1]

UV: 251, 325, 337 (4.52, 4.12, 4.18) [2]

IR: 1625 [1]

MSm/z: 235(M+, 100), 234(10), 207(66), 190, 178, 165 [2]

1H NMR: 3.51(3H, s, NCH3), 6.19(1H, s, H-3), 7.45(8H, m, H–Ar), 8.40(1H, dd, J = 10, 2, H-5) [1]

13 C NMR: [ 3]

Table 1

C-2

154.83

C-7

132.39

C-3′

128.57

 3

112.58

 8

116.04

 4′

129.65

 4

177.58

 8a

141.94

 5′

128.57

 4a

126.60

 1′

135.86

 6′

128.81

 5

126.60

 2′

128.81

NCH3

37.26

 6

123.68

       

References

 1. 1.
  D. Kurbanov, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 50 (1968)Google Scholar
 2. 2.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)Google Scholar
 3. 3.
  T.S. Wu, Phytochemistry 26, 873 (1987)Google Scholar
 4. 4.
  S.S. Nazrullaev, I.A. Bessonova, Kh.S. Akhmedkhodjaeva, Chem. Nat. Comp. 37, 551 (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations