Advertisement

4-Methoxyquinolin-2-one

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinoline Alkaloids

Biological sources: Haplophyllum bungei, H. bucharicum

C10H9NO2: 175.0633

Mp: 254–255°C (EtOH) [1]

UV: 212 sh, 224 sh, 227, 239 sh, 266, 275, 307 sh, 310, 327 [2]

IR: 1670, 1609, 1505, 1450, 1400, 1363, 1240, 1200, 1160, 1120, 1040, 990, 840 [3]

MSm/z: 175(M+, 100), 146(15), 132(29), 117(30) [4]

1H NMR: 3.91(3H, s, OCH3), 5.95 (1H, s, H-3), 7.00–7.55(3H, m, H–Ar), 7.80(1H, dd, J = 8, 2.5, H-5), 11.95(1H, br s, NH) [5]

References

 1. 1.
  I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 25, 18 (1989)Google Scholar
 2. 2.
  I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 13, 261 (1977)Google Scholar
 3. 3.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)Google Scholar
 4. 4.
  D.M. Razakova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 20, 599 (1984)Google Scholar
 5. 5.
  I.A. Bessonova, Chem. Nat. Comp. 36, 323 (2000)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations