Advertisement

4-Methoxy-N-methylquinolin-2-one

Reference work entry

Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinoline Alkaloids

Biological sources: Haplophyllum dauricum, H. bucharicum

C11H11NO2: 189.0890

Mp: 100–101°C (C6H14) [1]

UV: 229, 269, 279, 318, 330 (4.50, 3.64, 3.67, 3.56, 3.46) [1]

IR: 1650, 1592, 1505, 1468, 1395, 1330, 1270, 1243, 1155, 1123, 1080 [2]

MSm/z: 189(M+, 100), 174(43), 146(14), 132(13), 77(10) [1]

1H NMR(CCl4): 3.47, 3.87(each 3H, NCH3, OCH3), 5.79(1H, s, H-3), 7.28(3H, m, H–Ar), 7.82(1H, dd, J = 9, 2.5, H-5) [1]

13 C NMR: [ 3]

Table 1

C-2

163.7

C-4a

116.3

C-7

131.1

 3

90.2

 5

123.2

 8

114.0

 4

162.5

 6

121.5

 8a

139.6

References

  1. 1.
    I.A. Bessonova, D. Batsuren, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 20, 68 (1984)Google Scholar
  2. 2.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 596 (1996)Google Scholar
  3. 3.
    J.L.G. Ruano, C. Pedregal, J.H. Rodriguez, Heterocycles 32, 2151 (1991)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations