7-Isopentenyloxy-γ-fagarine

Reference work entry

References

  1. 1.
    I.A. Bessonova, V.I. Akhmedzhanova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 10, 701 (1974)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations