Haplopine

Reference work entry

References

 1. 1.
  G.P. Sidyakin, S.Yu. Yunusov, DAN UzSSR (4), 39 (1962)Google Scholar
 2. 2.
  D.M. Razakova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 12, 709 (1976); 19, 245 (1983)Google Scholar
 3. 3.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 932 (1996)Google Scholar
 4. 4.
  Kh.A. Rasulova, I.A. Bessonova, M.R. Yagudaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 23, 731 (1987)Google Scholar
 5. 5.
  N.P. Polievtsev, M.B. Sultanov, Farmakologiya Alkaloidov i Serdechnykh Glikozidov (FAN, Tashkent, 1971), p. 178Google Scholar
 6. 6.
  S.S. Nazrullaev, I.A. Bessonova, Kh.S. Akhmedkhodzhaeva, Chem. Nat. Comp. 37, 551 (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations