Haplofoline (Haplopholine)

Reference work entry

References

 1. 1.
  I.M. Fakhrutdinova, G.P. Sidyakin, S.Yu. Yunusov, Uzb. Khim. Zh. (4), 41 (1963)Google Scholar
 2. 2.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 932 (1996)Google Scholar
 3. 3.
  Ya.V. Rashkes, Z.Sh. Faizutdinova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 6, 100 (1970)Google Scholar
 4. 4.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 176Google Scholar
 5. 5.
  M.B. Sultanov, Farmakologiya Rastitel’nykh Veshchestv (FAN, Tashkent, 1976), p. 20Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations