Advertisement

Haplofoline (Haplopholine)

Reference work entry

CAS Registry Number: 6431-83-0 Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinoline Alkaloids

Biological sources: Haplophyllum foliosum

C14H15NO2: 229.1103

Mp: 272–274°C (MeOH), 188°C (hydrobromide), 80°C (hydrochloride), 197°C (sulphate), 156°C (O–Ac), 121°C (N-Me) [1]

Solubility: spar. sol. org. solvs.; insol. H2O [1]

UV: 234, 310, 322 (4.45, 3.92, 3.88) [1]

IR (CHCl3): 3425, 1632 [1]

MSm/z: 229(M+, 70), 214(17), 212(10), 200(10), 186(70), 174(100), 173(15) [2, 3]

1H NMR(CF3COOH): 1.18(6H, s, 2 × CH3), 1.74, 2.60(each 2H, t, J = 6.5, H-9, H-10), 7.32(3H, m, H–Ar), 7.82(1H, dd, J = 9, 2, H-5) [2]

Pharm./Biol.(N–Me): LD50 485.77 mg/kg (s/c, i/v, mice). Respiratory analgetic. Depending of dose the action of the preparation continues from 30 to 90 minutes. Small doses (5–10 mg/kg) stimulate the respiration and increase arterial pressure; the large doses stimulate the respiration with the drop in arterial pressure [4, 5]

References

 1. 1.
  I.M. Fakhrutdinova, G.P. Sidyakin, S.Yu. Yunusov, Uzb. Khim. Zh. (4), 41 (1963)Google Scholar
 2. 2.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 932 (1996)Google Scholar
 3. 3.
  Ya.V. Rashkes, Z.Sh. Faizutdinova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 6, 100 (1970)Google Scholar
 4. 4.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 176Google Scholar
 5. 5.
  M.B. Sultanov, Farmakologiya Rastitel’nykh Veshchestv (FAN, Tashkent, 1976), p. 20Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations