Haplamine

Reference work entry

References

  1. 1.
    V.I. Akhmedzhanova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 10, 121 (1974); 12, 282 (1976)Google Scholar
  2. 2.
    Kh.S. Akhmedkhodjaeva, Farmakologiya Prirodnykh Veshchestv (FAN, Tashkent, 1978), p. 51Google Scholar
  3. 3.
    Kh.S. Akhmedkhodzhaeva, A.G. Kurmukov, DAN UzSSR (8), 36 (1975)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations