Graveoline (Foliosine)

Reference work entry

References

 1. 1.
  G.P. Sidyakin, M. Eskairov, S.Yu. Yunusov, Zh. Obshch. Khim. 30, 338 (1960)Google Scholar
 2. 2.
  D.M. Razakova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 8, 737 (1972)Google Scholar
 3. 3.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 216 (1996)Google Scholar
 4. 4.
  S.F. Fakhrutdinov, The Pharmacology of Alkaloids and Their Derivatives [in Russian] (FAN, Tashkent, 1972), p. 64Google Scholar
 5. 5.
  M.B. Sultanov, The Pharmacology of Plant Substances [in Russian] (FAN, Tashkent, 1976), p. 3Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations