Glucohaplopine

Reference work entry

References

  1. 1.
    Kh.A. Abdullaeva, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 15, 782 (1979)Google Scholar
  2. 2.
    R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 216 (1996)Google Scholar
  3. 3.
    Kh. F. Rasulova, Author’s Abstract of Candidate’s Dissertation, Tashkent, 1995Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations