Foliosidine

Reference work entry

References

 1. 1.
  M. Eskairov, G.P. Sidyakin, S. Yu. Yunusov, DAN UzSSR (5), 23 (1958)Google Scholar
 2. 2.
  V.I. Pastukhova, G.P. Sidyakin, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 1, 20 (1965)Google Scholar
 3. 3.
  V.A. Tel’nov, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 6, 735 (1970)Google Scholar
 4. 4.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 932 (1996)Google Scholar
 5. 5.
  M.R. Yagudaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 174 (1968)Google Scholar
 6. 6.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 273Google Scholar
 7. 7.
  M.B. Sultanov, Farmakologiya Rastitel’nykh Veshchestv (FAN, Tashkent, 1976), p. 3Google Scholar
 8. 8.
  S.S. Nazrullaev, I.A. Bessonova, Kh.S. Akhmedkhodjaeva, Chem. Nat. Comp. 37, 551 (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations