Advertisement

Folifidine

Reference work entry

CAS Registry Number: 3148-23-0 Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinoline Alkaloids

Biological sources: Haplophyllum dubium, H. foliosum

C11H11NO3: 205.0739

Mp: 226–227°C (EtOH), 232°C (hydrochloride), 218°C (picrate), 151°C (Ac) [1]

Solubility: sol. alk. [1]

UV: 212, 225, 254, 288 sh, 332 (4.36, 4.38, 4.42, 3.78, 3.34) [2]

IR: 3300–2500, 1635 [2]

MSm/z: 205(M+, 100), 204(9), 190(18), 177(4), 176(9), 175(5), 174(4), 162(10) [3]

1H NMR(CF3COOH): 3.78, 3.98(each 3H, s, NCH3, OCH3), 6.27(1, s, H-3), 7.03(2H, m, H-7, H-6), 7.48(1H, dd, J = 8, 2.5, H-5) [4]

Pharm./Biol.: Estrogenic action [5]

References

 1. 1.
  Z.Sh. Faizutdinova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 3, 215 (1967)Google Scholar
 2. 2.
  V.I. Pastukhova, G.P. Sidyakin, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 1, 20 (1965)Google Scholar
 3. 3.
  I.A. Bessonova, D. Batsuren, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 20, 68 (1984)Google Scholar
 4. 4.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 932 (1996)Google Scholar
 5. 5.
  S.S. Nazrullaev, I.A. Bessonova, Kh.S. Akhmedkhodjaeva, Chem. Nat. Comp. 37, 551 (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations