Evoxoidine

Reference work entry

References

  1. 1.
    V.I. Akhmedzhanova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 13, 254 (1977)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations