Advertisement

Bucharaine

Reference work entry

CAS Registry Number: 21059-47-2 Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinoline Alkaloids

Biological sources: Haplophyllum bucharicum

C19H25NO4: 331.1783

Mp: 151–152°C (MeOH), 165°C (O–Ac), 143°C (N–Me) [1], 158°C (acetonide) [2]

[α]D 0° (Py) [1]

Solubility: spar. sol. org. solvents [2]

UV: 227, 267, 278, 316, 328 sh (4.64, 3.80, 3.80, 3.78, 3.64) [1]

IR: 3325, 3070, 1660, 1612, 1510, 1468, 1445, 1412, 1380, 1360, 1340, 1265, 1230, 1152, 1118, 1088, 830, 800 [3]

MSm/z: 331(M+, 4), 316(9), 272(12), 214(12), 189(33), 188(21), 174(11), 162(13), 161(9), 143(100), 125(21), 85(19), 71(33), 59(10) [4]

1H NMR (acetonide): 1.06, 1.21, 1.28, 1.35(each 3H, s, 4 × CH3), 1.56(2H, m, CH2), 1.74(3H, s, =C–CH3), 2.18(2H, t, J = 7.5, =C–CH2), 3.65(1H, t, J = 6.5, CH–O), 4.68(2H, d, J = 6, O–CH2), 5.53(1H, t, J = 6, CH), 5.97(1H, s, H-3), 7.00–7.50(3H, m, H–Ar), 7.82(1H, d, J = 9, H-5), 12.72(1H, br s, NH) [2]

Pharm./Biol.: Low toxicity....

References

 1. 1.
  S.M. Sharafutdinova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 171 (1968); 5, 327 (1969)Google Scholar
 2. 2.
  I.A. Bessonova, Ya.V. Rashkes, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 10, 359 (1974)Google Scholar
 3. 3.
  R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 216 (1996)Google Scholar
 4. 4.
  Ya.V. Rashkes, Z.Sh. Faizutdinova, I.A. Bessonova, Chem. Nat. Comp. 6, 593 (1970)Google Scholar
 5. 5.
  F.S. Sadritdinov, A.G. Kurmukov, The Pharmacology of the Plant Alkaloids and Their Use in Medicine [in Russian] (UzSSR, Tashkent, 1980), p. 269Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations