Advertisement

Anhydroperforine

Reference work entry

CAS Registry Number: 22952-50-7 Open image in new window

Taxonomy: Physicochemical and Pharmacological Properties of Alkaloids – Quinoline Alkaloids

Biological sources: Haplophyllum perforatum

C18H23NO4: 317.1627

Mp: 143–144°C (EtOH) [1]

[α]D −35° (MeOH) [1]

Solubility: sol. Et2O, CHCl3, C6H6 [1]

UV: 258(4.08) [2]

IR: 3130, 1610, 1580, 1542, 1470, 1448 [2]

MSm/z: 317(M+, 1), 302(9), 287(100), 272(16), 229(70), 218(26), 216(19), 203(12), 202(27), 188(16), 174(4) [3]

1H NMR (CCl4): 0.91, 1.20(each 3H, s, 2 × CH3), 3.08, 4.15(each 3H, 2 × OCH3), 3.76(1H, q, J = 2.5, 3.5, H-7), 6.76, 7.39(each 1H, H-3, H-2) [3]

13 C NMR: [ 4]

Table 1

C-2

142.6

C-5

18.2

C-10

25.8

 2a

161.9

 6

22.3

 11

71.0

 3

104.5

 7

70.8

 12

30.7

 3a

118.0

 8

73.0

 13

21.8

 4

158.3

 8a

149.2

4-OCH3

58.1

 4a

104.9

 9

34.0

8-OCH3

50.0

References

 1. 1.
  I.A. Bessonova, Kh.A. Abdullaeva, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 10, 710 (1974)Google Scholar
 2. 2.
  Z.Sh. Faizutdinova, I.A. Bessonova, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 4, 304 (1968)Google Scholar
 3. 3.
  I.A. Bessonova, Z.Sh. Faizutdinova, Ya.V. Rashkes, M.R. Yagudaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 5, 231 (1969); R. Shakirov, M.V. Telezhenetskaya, I.A. Bessonova, S.F. Aripova, I.A. Israilov, M.N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, V.I. Akhmedzhanova, T.S. Tulyaganov, B.T. Salimov, V.A. Tel’nov, Chem. Nat. Comp. 32, 216 (1996)Google Scholar
 4. 4.
  M.R. Yagudaev, I.A. Bessonova, Chem. Nat. Comp. 25, 20 (1989)Google Scholar
 5. 5.
  Z. Karimov, I.A. Bessonova, M.R. Yagudaev, S.Yu. Yunusov, Chem. Nat. Comp. 15, 712 (1979)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations